•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 18/02 - 22/02/2019)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2019)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  11/02

  Đ/c Thái

   - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  Thứ ba

  12/02

  Đ/c Thái

   

  - Đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  Thứ tư

  13/02

  Đ/c Thái

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

  Thứ 5

  14/02

  Đ/c Thái

  - Dự họp nội dung giải phóng mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ.

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

   

  Thứ 6

  15/02

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN