•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Huyện ủy
 • Thời gian đăng tin: 4/8/2016 9:59:36 AM
 • CHỨC NĂNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 • I. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

  II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ.

  III. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu giúp huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của huyện uỷ.

  IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ.

  V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.

  - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020

  STT

  Tên 

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  Bí thư Huyện ủy 

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  Phó Chủ tịch HĐND huyện 

  6

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện 

  7

  Đ/c Sùng A Dũng

  Trưởng Công an huyện 

  8

  Đ/c  Trần Đình Nhuận

  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  9

  Đ/c Thùng Văn Thân 

  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  10

  Đ/c Vũ Quang Phương

  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  11

  Đ/c Thào Nhè Cáng 

  Chủ tịch UB MTTQ huyện 

  12

  Đ/c Trần Văn Vũ

  Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

  13

  Đ/c Quàng Văn Trường 

  Chủ tịch LĐLĐ huyện 

  14

  Đ/c Lò Thị Lên 

  Chủ tịch Hội LHPN huyện 

  15

  Đ/c Hạng A Sáng 

  Bí thư Huyện đoàn 

  16

  Đ/c Điêu Bình Dương 

  Chuyên viên Ban Dân vận

  17

  Đ/c Nguyễn Thái Hà

  Trưởng phòng TC- KH huyện 

  18

  Đ/c Lê Ngọc Thanh 

  Chánh Thanh tra huyện 

  19

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận 

  Trưởng phòng GD- ĐT huyện 

  20

  Đ/c Bùi Thu Hằng 

  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

  21

  Đ/c Mai Thế Mạnh

  Trưởng phòng VH - TT huyện 

  22

  Đ/c Lê Đại Hải 

  Trưởng phòng Nội vụ huyện 

  23

  Đ/c Chu Văn Sử

  Trưởng phòng KT-HT huyện 

  24

  Đ/c Vũ Thanh Hải

  Trưởng phòng NN-PTNT huyện 

  25

  Đ/c Hà Công Nghiệp 

  Trưởng phòng TN-MT huyện 

  26

  Đ/c Vũ Thị Thành 

  Chánh án Tòa án Nhân dân huyện 

  27

  Đ/c Nguyễn Văn Mạnh 

  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

  28

  Poòng Văn Cương 

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Tở

  29

  Đ/c Lò Văn Kiên

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Cang

  30

  Đ/c Lường Văn Phin 

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Cang

  31

  Đ/c Vàng A Kỷ

  Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ

  32

  Đ/c Khoàng Văn Tư

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ

  33

  Đ/c Lèng Văn Nói 

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chua

  34

  Đ/c Lù Văn Hợi 

  Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán

  35

  Đ/c Tráng A Sủ

  Bí thư xã Đảng ủy Na Cô Sa

  36

  Đ/c Ngô Xuân Chiến 

  Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ

  37

  Đ/c Khoàng Văn Van 

  Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa

  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020

  STT Tên  Chức danh
  1 Đ/c Lê Khánh Hòa  Bí thư Huyện ủy 
  2 Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
  3 Đ/c Bùi Văn Luyện Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
  4 Đ/c Hạng Nhè Ly Phó Chủ tịch UBND huyện 
  5 Đ/c Chẻo A Xoang  Phó Chủ tịch HĐND huyện 
  6
  7 Đ/c Sùng A Dũng Trưởng Công an huyện 
  8 Đ/c  Trần Đình Nhuận Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
  9 Đ/c Thùng Văn Thân  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

   DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  STT Họ và tên Chức vụ
  I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Lê Khánh Hòa  Bí thư Huyện ủy
  2 Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện
  3 Đ/c Bùi Văn Luyện Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện
  II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Trần Đình Nhuận UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
  III. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Dương Thị Giang Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
  IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Vũ Quang Phương HUV Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
  V. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Thùng Văn Thân UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
  2 Đ/c Nguyên Thị Thúy Hòa Phó Trưởng ban Dân vận Huyện Ủy
  VI. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Đàm Văn Mạnh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
  2 Đ/c Đinh Thanh Cầu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

  STT

  Tên 

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  Bí thư Huyện ủy 

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  Phó Chủ tịch HĐND huyện 

  6

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện 

  7

  Đ/c Sùng A Dũng

  Trưởng Công an huyện 

  8

  Đ/c  Trần Đình Nhuận

  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  9

  Đ/c Thùng Văn Thân 

  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  10

  Đ/c Vũ Quang Phương

  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  11

  Đ/c Thào Nhè Cáng 

  Chủ tịch UB MTTQ huyện 

  12

  Đ/c Trần Văn Vũ

  Trưởng phòng Lao động - TB&XH

  13

  Đ/c Quàng Văn Trường 

  Chủ tịch LĐLĐ huyện 

  14

  Đ/c Lò Thị Lên 

  Chủ tịch Hội LHPN huyện 

  15

  Đ/c Hạng A Sáng 

  Bí thư Huyện đoàn 

  16

  Đ/c Điêu Bình Dương 

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  17

  Đ/c Nguyễn Thái Hà

  Trưởng phòng TC- KH huyện 

  18

  Đ/c Lê Ngọc Thanh 

  Chánh Thanh tra huyện 

  19

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận 

  Trưởng phòng GD- ĐT huyện 

  20

  Đ/c Bùi Thu Hằng 

  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

  21

  Đ/c Mai Thế Mạnh

  Trưởng phòng VH - TT huyện 

  22

  Đ/c Lê Đại Hải 

  Trưởng phòng Nội vụ huyện 

  23

  Đ/c Chu Văn Sử

  Trưởng phòng KT-HT huyện 

  24

  Đ/c Vũ Thanh Hải

  Trưởng phòng NN-PTNT huyện 

  25

  Đ/c Hà Công Nghiệp 

  Trưởng phòng TN-MT huyện 

  26

  Đ/c Vũ Thị Thành 

  Chánh án Tòa án Nhân dân huyện 

  27

  Đ/c Nguyễn Văn Mạnh 

  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

  28

  Poòng Văn Cương 

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Tở

  29

  Đ/c Lò Văn Kiên

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Cang

  30

  Đ/c Lường Văn Phin 

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Cang

  31

  Đ/c Vàng A Kỷ

  Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ

  32

  Đ/c Khoàng Văn Tư

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ

  33

  Đ/c Lèng Văn Nói 

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chua

  34

  Đ/c Lù Văn Hợi 

  Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán

  35

  Đ/c Tráng A Sủ

  Bí thư xã Đảng ủy Na Cô Sa

  36

  Đ/c Ngô Xuân Chiến 

  Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ

  37

  Đ/c Khoàng Văn Van 

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF