•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Huyện ủy
 • Thời gian đăng tin: 4/8/2016 9:59:36 AM
 • CHỨC NĂNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 • I. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

  II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ.

  III. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu giúp huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ giao.

  - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của huyện uỷ.

  IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ.

  V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  - Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.

  - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

  STT

  Tên

  Chức danh

  1

  Đ/c Lê Khánh Hòa 

  TUV, Bí thư Huyện ủy 

  2

  Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

  Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

  3

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

  4

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  5

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó Chủ tịch UBND huyện 

  6

  Đ/c Chẻo A Xoang 

  Phó Chủ tịch HĐND huyện 

  7

  Đ/c Hồ Hồng Hải

  UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện 

  8

  Đ/c Vàng A Chính

  UVBTV, Trưởng Công an huyện 

  9

  Đ/c Trần Đình Nhuận

  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  10

  Đ/c Lò Văn Kiên 

  UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

  11

  Đ/c Bùi Thu Hằng

  UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  12

  Đ/c Đàm Văn Mạnh

  UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

  13

  Đ/c Thào Nhè Cáng 

  UVBCH, Chủ tịch UB MTTQ huyện 

  14

  Đ/c Trần Văn Vũ

  UVBCH, Trưởng phòng Lao động - TB&XH

  15

  Đ/c Quàng Văn Trường

  UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện

  16

  Đ/c Lò Thị Lên 

  UVBCH, Chủ tịch Hội LHPN huyện

  17

  Đ/c Lầu Thị Liên

  UVBCH, Chủ tịch HND huyện 

  18

  Đ/c Phan Ngọc Linh

  UVBCH, Trưởng phòng VH - TT huyện 

  19

  Đ/c Lê Đại Hải 

  UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ huyện 

  20

  Đ/c Chu Văn Sử

  UVBCH, Trưởng phòng KT-HT huyện 

  21

  Đ/c Vũ Thanh Hải

  UVBCH, Trưởng phòng NN-PTNT huyện 

  22

  Đ/c Vũ Văn Công

  UVBCH, Chánh VP HĐND - UBND huyện 

  23

  Đ/c Tao Thị Thu Hường

  UVBCH, Trưởng phòng Dân tộc huyện 

  24

  Đ/c Hoàng Văn Xuân

  UVBCH, Viện trưởng VKSND huyện 

  25

  Đ/c Hạng A Sáng

  UVBCH, Bí thư Đảng uỷ xã Phìn Hồ

  26

  Đ/c Lò Văn Nọi 

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần

  27

  Đ/c Lù Văn Hợi

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Vàng Đán

  28

  Đ/c Khoàng Văn Van

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa

  29

  Đ/c Vàng A Kỷ

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn

  30

  Đ/c Khoàng Văn Hồng

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ

  31

  Đ/c Vũ Quang Phương

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chua

  32

  Đ/c Ngô Xuân Chiến

  UVBCH, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ

  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

  STT Tên  Chức danh
  1 Đ/c Lê Khánh Hòa  Bí thư Huyện ủy 
  2 Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
  3 Đ/c Bùi Văn Luyện Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
  4 Đ/c Hạng Nhè Ly Phó Chủ tịch UBND huyện 
  5 Đ/c Chẻo A Xoang  Phó Chủ tịch HĐND huyện 
  6 Đ/c Hồ Hồng Hải Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
  7 Đ/c Vàng A CHính Trưởng Công an huyện 
  8 Đ/c  Trần Đình Nhuận Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
  9 Đ/c Bùi Thu Hằng Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

   DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  STT Họ và tên Chức vụ
  I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Lê Khánh Hòa  TUV Bí thư Huyện ủy
  2 Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện
  3 Đ/c Bùi Văn Luyện Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện
  II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Trần Đình Nhuận UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
  2 Đ/c Đinh Thanh Cầu Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
  III. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Lò Văn Kiên UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
  2 Đ/c Dương Thị Giang Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
  IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Bùi Thu Hằng UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
  1 Đ/c Lò Văn Long Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
  V. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Nguyên Thị Thúy Hòa Phó Trưởng ban Dân vận Huyện Ủy
  VI. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
  1 Đ/c Đàm Văn Mạnh Chánh Văn phòng Huyện ủy
  2 Đ/c Phạm Văn Kết Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

  CÁC PHÒNG BAN HUYỆN

  1 Văn phòng HĐND-UBND Vũ Văn Công Chánh Văn phòng
  2 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Văn Vũ Trưởng phòng
  3 Phòng Nội vụ Lê Đại Hải Trưởng phòng
  4 Phòng Tài nguyên - Môi trường Hà Công Nghiệp Trưởng phòng
  5 Phòng Văn hóa - Thông tin  Phan Ngọc Linh Trưởng phòng
  6 Phòng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Tiếp Phó Trưởng phòng
  7 Phòng Tài chính - Kế hoạch Hà Trọng Tuyến Phó phòng
  8 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vũ Thanh Hải Trưởng phòng
  9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Chu Văn Sử Trưởng phòng
  10 Phòng Tư pháp Phạm Thị Ngân Trưởng phòng
  11 Phòng Dân tộc Tao Thị Thu Hường Trưởng phòng
  12 Phòng Y tế Khoàng Văn Sơn Trưởng phòng
  13 Thanh tra huyện Nguyễn Thái Hà Chánh Thanh tra
  14 Ban Quản lý dự án  Đỗ Thủy Trung Giám đốc
  15 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình  Vũ Hữu Mạnh Giám đốc
  16 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Phạm Trần Trường Phó Giám đốc
  17 Hội người cao tuổi Lò Văn Pan Chủ tịch
  18 Trung tâm Quản lý đất đai Trần Văn Long Giám đốc
  19 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  Khổng Văn Trọng Giám đốc
  20 Hội Chữ thập đỏ huyện Nguyễn Xuân Thận Chủ tịch Hội

  CÁC BAN HĐND HUYỆN

  1 Ban Kinh tế
  1 Bà Cao Thị Hải Yến - Phó Ban
  2 Ông Trần Văn Vũ - Thành viên
  3 ông Khoàng Văn Van - Thành viên
  4 Ông Thùng Văn Quân - Thành viên
  5 Ông Lèng Văn Phòng - Thành viên
  2  Ban Pháp chế
  1 Ông Thào Nhè Cáng - Trưởng Ban
  2 Bà Khoàng Thị Quỳnh - Phó ban
  3 Ông Tráng A Sủ - Thành viên
  4 Ông Chảo San On - Thành viên
  5 Bà Phạm Thị Ngân - Thành viên
  3 Ban Dân tộc
  1  Ông Mào Văn Trường - Phó Ban
  2 ông Ngô Xuân Chiến - Thành viên
  3 Ông Hạng A Sáng - Thành viên
  4 Ông Khoàng Văn Sơn - Thành viên
  5 Bà HỒ Phìn Sún - Thành viên

   

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF