• Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ
 • Thời gian đăng tin: 1/4/2017 8:07:51 AM
 • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

  a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

  b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

  đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

  e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

  g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

  h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

  i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

  a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

  b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

  d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

  4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

  5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

  STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc Nghề nghiệp, chức vụ Ghi chú
  1 Vàng A Chính  15/05/1982 Nam Mông   Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy  - Trưởng Công an huyện 0976,633,126
  2 Vàng A Kỷ  28/09/1978 Nam  Mông  Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn   
  3 Bùi Văn Luyện 09/02/1972 Nam Kinh  Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ  
  4 Hồ Phìn Sún  26/10/1991 Nữ  Hoa Công chức Văn hóa-Xã hội xã Phìn Hồ  
  5 Cao Thị Hải Yến  23/07/1970 Nữ Kinh  Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện  Nậm Pồ  
  6 Lê Khánh Hòa  05/12/1974 Nam  Kinh  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ  
  7 Lò Văn Kiên  30/10/1981 Nam  Thái Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện Nậm Pồ  
  8 Chảo Pham Liềm  10/02/1993 Nữ  Dao Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pa Tần   
  9 Khoàng Thị Lưu  10/09/1992 Nữ  Thái Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chà Cang  
  10 Khoàng Văn Van  13/03/1971 Nam  Thái Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Chà nưa  
  11 Poòng Văn Cương 05/09/1969 Nam Thái Bí thư Đảng ủy xã Chà Tở   
  12 Trần Đình Nhuận  27/08/1979 Nam  Kinh  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Nậm Pồ 0869,382,626
  13 Nguyễn Ngọc Sơn  27/01/1981 Nam  Kinh  Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện   
  14 Lèng Văn Vinh  20/10/1976 Nam  Thái  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khăn   
  15 Thào Nhè Cáng  01/12/1964 Nam  Mông  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch MTTQ huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện  
  16 Lò Thị Lên  20/10/1982 Nữ  Thái Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ  
  17 Thùng Văn Quân 03/12/1982 Nam  Kháng Bí thư Đảng ủy xã Nà Khoa  
  18 Hờ A Vảng  22/12/1994 Nam  Mông  Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nậm Tin   
  19 Lê Mạnh Hiếu  13/11/1974 Nam  Kinh  Thượng tá - Chính trị viên Ban CHQS huyện - Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nậm Pồ  
  20 Khoàng Văn Hồng  19/06/1983 Nam  Kháng  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhừ   
  21 Lầu Thị Liên  01/05/1980 Nữ  Mông  Chủ tịch Hội nông dân huyện Nậm Pồ  
  22 Tráng A Sủ  25/06/1968 Nam  Mông  Chủ tịch UBMTTQ xã Na Cô Sa  
  23 Nguyễn Xuân Thuận 24/04/1981 Nam  Kinh  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ  
  24 Quàng Thị Dung  20/07/1991 Nữ Khơ Mú  Công chức Văn hóa-Xã hội xã Nà Hỳ  
  25 Bùi Thu Hằng  20/08/1980 Nữ  Kinh  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 0917,343,689
  26 Lý A Sử  01/09/1996 Nam  Mông  Làm nương   
  27 Chẻo A Xoang  26/04/1971 Nam  Dao Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ  
  28 Lù Văn Hợi  12/08/1977 Nam  Thái Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vàng Đán  
  29 Hạng Nhè Ly  15/08/1968 Nam  Mông  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ  
  30 Khoàng Thị Quỳnh  26/09/1985 Nữ  Thái  Phó ban pháp chế HĐND huyện   
  31 Mùa Chớ Sùng  09/05/1971 Nam  Mông  Bí thư Đảng ủy xã Nà Bủng   
  32 Mào Văn Trường  17/10/1983 Nam Thái Trưởng ban dân tộc huyện Nậm Pồ   

 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên