Đảng bộ huyện Nậm Pồ chú trọng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm
Thời gian đăng: 25/11/2021 03:58:02 PM

            Thời điểm này, tất cả các cấp ủy trong toàn huyện đang tiến hành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm 2021. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy đòi hỏi mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu để có kết quả thiết thực nhất.

400.jpg 

Ảnh: Hội nghị Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Tần năm 2021

          Xác định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng chí Lò Văn Tuấn – Bí thư đảng ủy xã Nà Hỳ cho biết: Hàng năm, sau khi có văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy xã đã triển khai tới các chi bộ; đồng thời giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, từng đảng viêntừ khâu chuẩn bị các nội dung đến khâu kiểm điểm, đánh giá rồi báo cáo kết quả theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định. Đối với các chi bộ nông thôn, Đảng ủy xã giao cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách bản xuống hướng dẫn cụ thể chi tiết cách kiểm điểm, đánh giá, cụ thể các biểu mẫu, trình tự đánh giá,… Nhờ đó, công tác kiểm điểm, đánh giá của xã đều thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thực chất và có hiệu quả.

        Để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên, trong đó chú trọng vào công tác kiểm điểm, đánh giá và hướng dẫn kỹ các bước kiểm điểm, đánh giá cụ thể đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, những năm qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong cấp uỷ các cấp huyện Nậm Pồ ngày càng được thực hiện có nền nếp, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Trần Đình Nhuận, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kết quả học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và có tính chiến đấu cao. Việc phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở đã dựa trên kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân, chất lượng, kết quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị... Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Vì vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đánh giá đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn.

         Tuy nhiên, quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một số cấp ủy cơ sở, cơ quan đơn vị chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý, đặc biệt là ít góp cho những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

         Thực hiện Quy định 132 của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 21 và mới đây nhất là Công văn số 2103ngày 05/11/2021 Ban Tổ chức Trung ương, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp ủy, người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm điểm phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, bảo đảm thời gian quy định; tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; đánh giá, xếp loại phải thực chất; khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021. Đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa, kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nội dung kiểm điểm đối với tập thể cần tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác phòng, chống dịch Covid19, ổn định đời sống nhân dân,…; xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ III của huyện. Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế của tập thể…

401.jpg

Ảnh: Đồng chí Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ Quân sự huyện.

          Bên cạnh đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện để nắm vững và thực hiện đầy đủ quy trình các bước trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao; khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại, cấp uỷ phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

         Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của Ban Thường vụ Huyện ủy, tin tưởng rằng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hàng năm sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.

 

Vi Minh
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên