•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ
 • Thời gian đăng tin: 1/4/2017 8:07:51 AM
 • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

  a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

  b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

  đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

  e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

  g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

  h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

  i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

  a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

  b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

  c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

  d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

  4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

  5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  Ghi Chú

  1

  Nguyễn Ngọc Sơn

  Chủ tịch HĐND huyện

  0943.094.777

  PBT TT Huyện ủy

  2

  Chẻo A Xoang

  PCT HĐND huyện

  0989.353.816

  PCT HĐND huyện

  3

  Thào Nhè Cáng

  Trưởng Ban Dân tộc

  0948.212.918

  CT MTTQ huyện

  4

  Cao Thị Hải Yến

  Phó Ban Kinh tế - Xã hội

  0943.212.569

  Phó Ban Kinh tế - Xã hội

  5

  Mào Văn Trường

  Phó Ban Dân tộc

  0919.954.000

  Phó Ban Dân tộc

  6

  Khoàng Văn Van

  Thành viên Ban KT-XH

  01253.158.999

  Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa

  7

  Trần Văn Vũ

  Thành viên Ban KT-XH

  0976.194.735

  Trưởng phòng Lao động TB&XH

  8

  Lèng Văn Phòng

  Thành viên Ban KT-XH

  01635.446.890

  Chủ tịch HĐND xã Nậm Khăn

  9

  Thùng Văn Quân

  Thành viên Ban KT-XH

  01627.647.122

  PBT Đảng ủy xã Nà Khoa

  10

  Hạng A Sáng

  Thành viên Ban Dân tộc

  01237.416.403

  Bí thư Huyện đoàn

  11

  Khoàng Văn Sơn

  Thành viên Ban Dân tộc

  0985.912.497

  Trưởng phòng Y tế huyện

  12

  Hồ Phìn Sún

  Thành viên Ban Dân tộc

  0988.176.348

  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Phìn Hồ

  13

  Ngô Xuân Chiến

  Thành viên Ban Dân tộc

  0948.944.305

  Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ

  14

  Phạm Thị Ngân

  Thành viên Ban Pháp chế

  01238.567.910

  Trưởng phòng Tư pháp huyện

  15

  Nguyễn Ngọc Ninh

  Thành viên Ban Pháp chế

  0984.821.363

  Chính trị viên BCH QS huyện

  16

  Tráng A Sủ

  Thành viên Ban Pháp chế

  0977.849.800

  Bí thư Đảng ủy xã Na Cô Sa

  17

  Chảo San On

  Thành viên Ban Pháp chế

  01629.099.375

  Chủ tịch HĐND xã Pa Tần

  18

  Thùng Văn Siêng

   

  01662.481.919

  Bí thư Huyện Ủy

  19

  Nguyễn Văn Thái

   

  0912.082.529

  Chủ tịch UBND huyện

  20

  Điêu Bình Dương

   

  0915.181.361

  Chuyên viên Ban Dân vận

  21

  Hạng Nhè Ly

   

  0977.587.869

  PCT UBND huyện

  22

  Sùng A Dũng

   

  0912.131.323

  Trưởng Công an huyện

  23

  Khoàng Thị Quỳnh

   

  0913.333.130

  Phó ban Ban Tổ chức Huyện ủy

  24

  Vàng A Dũng

   

  0947.560.503

  Chủ tịch HND xã Si Pa Phìn

  25

  Lò Văn Hòa

   

  01237.404.355

  Chủ tịch HĐND xã Chà Cang

  26

  Thùng Thị Căm

   

  01695.767.262

  Chủ tịch HND xã Chà Tở

  27

  Hạng Thị Chư

   

  0943.480.805

  Chủ tịch HLHPN xã Nậm Tin

  28

  Giàng A Vừ

   

  01654.782.821

  Bí thư Đảng ủy xã Nà Bủng

  29

  Tráng Thị Xơ

   

  01238.208.600

  Tư pháp - Hộ tịch xã Vàng Đán

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF