HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
301-330 of 503<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
940/UBND-TP 9/12/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
993/BCĐ-TT 9/26/2018 V/v triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018
999/KH-UBND 9/21/2018 Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
281/BC-UBND 9/21/2018 Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
21/2018/QĐ-UBND 8/31/2018 Quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
02/2017/NĐ-CP 8/31/2018 Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
116/PNN 8/28/2018 V/v hướng dẫn thống kê, quy trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra
05/CT-UBND 7/30/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục và đào tạo huyện Nậm Pồ
51-KH/HU 7/6/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chính Minh trong tình hình mới"
06-KH/BTG 7/2/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
126-CV/BTG 7/9/2018 V/v sao gửi "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV"
125-CV/BTG 7/2/2018 V/v cung cấp tài liêu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
60/PNV 6/21/2018 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã năm 2019.
162/BC-UBND 6/15/2018 Báo cáo tổng hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông thôn.
154/BC-UBNFD 6/8/2018 Báo cáo kết quả rà soát lố liệu thành phần các dân tộc trên địa ban huyện Nậm Pồ
49/GM-UBND 6/7/2018 Giấy mời dự cuộc họp UBND huyện tháng 6 năm 2018
503/SXD-HTKT,QLN&BĐS 5/24/2018 Tham mưu, trả lời một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
Số: 29/CV-VHTT 5/24/2018 CV xin ý kiến và dự thảo danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI và không qua dịch vụ BCCI
01/KL-HĐTĐG 5/17/2018 Kết luận về kết quả thẩm định giá con giống hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a; 135; NTM
02/CT-TTg 1/6/2017 Chỉ thị v/v đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế
454/UBND-NN 5/7/2018 V/v triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2018 trên địa bàn huyện
465/UBND-TCKH 5/8/2018 V/v hướng dẫn thự chiện Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật Ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán NS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23/2018/QĐ-UBND 5/7/2018 Quyết định quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
683/SNN-PTNT 4/25/2018 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
17/2018/QĐ-UBND 4/5/2018 Quyết định Ban hành quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật NSNN về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
437/SNN-PTNT 3/20/2018 V/v hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất & đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh
397/HDLN-SNN-STC-SLĐTBXH 3/14/2018 Hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB
426/UBND-NV 3/30/2018 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
14/2018/QĐ-UBND 3/26/2018 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Kèm theo Cv số 339/UBND-NV, ngày 03/4/2018 4/3/2018 Biều mẫu báo cáo
301-330 of 503<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên