HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
331-360 of 515<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
01/KL-HĐTĐG 5/17/2018 Kết luận về kết quả thẩm định giá con giống hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a; 135; NTM
02/CT-TTg 1/6/2017 Chỉ thị v/v đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế
454/UBND-NN 5/7/2018 V/v triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2018 trên địa bàn huyện
465/UBND-TCKH 5/8/2018 V/v hướng dẫn thự chiện Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật Ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán NS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23/2018/QĐ-UBND 5/7/2018 Quyết định quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
683/SNN-PTNT 4/25/2018 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
17/2018/QĐ-UBND 4/5/2018 Quyết định Ban hành quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật NSNN về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
437/SNN-PTNT 3/20/2018 V/v hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất & đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh
397/HDLN-SNN-STC-SLĐTBXH 3/14/2018 Hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB
426/UBND-NV 3/30/2018 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
14/2018/QĐ-UBND 3/26/2018 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Kèm theo Cv số 339/UBND-NV, ngày 03/4/2018 4/3/2018 Biều mẫu báo cáo
293/QĐ-SYT 3/26/2018 Quyết định v/v ban hành mẫu, quy trình định mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trong chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh ĐB giai đoạn 2016-2020
293/UBND-NN 3/22/2018 V/v triển khai QĐ số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; hướng dẫn liên ngành sở: Nông nghiệp PTNT - Sở Tài chính - Sở Lao động TB&XH và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
437/SNN-PTNT 3/20/2018 V/v hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất & đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh
313/QĐ-UBND 3/20/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn Nà Hỳ - Nà Bủng huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ) tỉnh Điện Biên (bổ sung)
273/KH-UBND 3/20/2018 Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai trên địa bàn huyện Nậm Pồ năm 2018
263/KH-UBND 3/20/2018 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cấp trên địa bàn huyện Nậm Pồ năm 2018
40-KH/HU 3/16/2018 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
236/UBND-VP 3/13/2018 V/v yêu cầu các phòng, ban thực hiện đúng theo bộ TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện do tỉnh ban hành qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
07/TB-UBND 3/5/2018 Thông báo của Ban chỉ đạo xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở tỉnh Điện Biên về kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2017
3/6/2018 Biểu kèm theo Công văn số 207/UBND-NV, ngày 05/3/2017
35/CV-TNMT 2/26/2018 V/v hướng dẫn giải thích một số nội dung thông tin đến mạng xã hội liên quan đến xã Nà Hỳ
177/UBND-VP 2/27/2018 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán 2018
27/BC-UBND 1/26/2018 Báo cáo đánh giá kết quả tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Nậm Pồ
176/UBND-TN 2/13/2018 Về việc giải quyết một số thông tin trên mạng xã hội liên quan đến đất đai tại Trung tâm xã Nà Hỳ
157/KH-UBND 2/7/2018 Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin do Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30a năm 2018
166/KH-UBND 2/8/2018 Kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2018
167/UBND-YT 2/9/2018 V/v tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp can thiệp hiệu quả thực hiện công tác y tế trên địa bàn huyện năm 2018
261/UBND-NC 2/8/2018 Rà soát, điều chỉnh đề án tinh giản biên chế cho giai đoạn 2018 – 2021
331-360 of 515<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
  • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
  • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên